Privatisering af veje

“Harmonisering af vejene (Harmonisering = Privatisering)

Byrådet vil harmonisere vejene i Aarhus, så grundejere i Aarhus Kommune får ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor. Harmoniseringsprocessen vil ske over de næste tyve år og indebærer en omklassificering af flere veje.

I dag har Aarhus Kommune cirka 5.800 private fællesveje. I løbet af de næste fire år påtænkes yderligere cirka 100 aarhusianske vejstrækninger omklassificeret fra offentlig- til privat fællesvej. Baggrunden for omklassificeringen er, at der er forskel på, hvordan sammenlignelige veje er klassificeret.

Byrådet (pkt. 8) har vedtaget at omklassificere i alt 900 veje i løbet af de næste 20 år.

Grundejere får ens vilkår

Forskellene er historiske og stammer fra de enkelte vejes status i kommunerne før kommunesammenlægningerne i 1962 og 1970.  Siden 70’erne har der i lokalplanerne været krav om etablering af grundejerforeninger, som står for vedligehold af veje og fællesarealer inden for lokalplanens område.

Med omklassificeringen sker der en harmonisering af serviceniveauet på vejene, så grundejere i Aarhus Kommune har ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor.

Processen 

Inden for de kommende år går Aarhus Kommune i gang med at udarbejde foreløbige tilstandsrapporter for hver enkelt vejstrækning. Rapporterne bliver sendt i partshøring hos de berørte grundejere sammen med beslutningen om påtænkt omklassificering. Efter høringen bliver der udarbejdet en endelig tilstandsrapport, og Aarhus Kommune kan træffe den endelige beslutning. Her efter er der en klagefrist på fire uger.

Ifølge vejloven skal den påtænkte omklassificering annonceres fire år før beslutningen kan træffes. En eventuel omklassifisering til privat fællesvej kan altså tidligst ske fire år efter den dato, hvor vejen er offentliggjort til påtænkt omklassificering. Hensigten er at give borgerne en rimelig mulighed for at forberede sig på overtagelsen.

Aarhus Kommune vil gerne opfordre til, at grundejere på kommende private fællesveje danner vejlaug, så der er tid til at forberede den fremadrettede vedligeholdelse af vejen.” citat fra Aarhus Kommune

Grundejerforeningen

Der foreligger ikke en officiel tidsplan for Grundejerforeningens berørte veje, men man kan følge med i processen her.
De første veje i foreningens område blev offentligtgjort i 2020, og dermed forventet privatiseret i 2024.
Et af de kriterier kommunen har defineret, er at vejenes tilstand ved overdragelse som skal være god, uden dog at være klart defineret hvad det indebærer. Kommunen definerer derimod at man umiddelbart efter kloakseparering påtænker at gennemføre privatiseringen, og dermed kan den del af foreningens område der skal kloaksepareres forvente at privatiseringen opstarter fra 2030. 
Kommunens samlede kriterier for at en vej skal overgå til privat fællesvej kan læses af linket.